Bij ons kan je terecht voor een

Diagnostisch onderzoek naar
Autisme en
Ontwikkelingsstoornissen

autisme onderzoek antwerpen deurne

Diagnostisch onderzoek naar autisme of ASS en ontwikkelingsstoornissen

Autisme

Autisme Spectrum Stoornis of ASS is een ontwikkelingsstoornis. De aanvang hiervan heeft plaats in de vroege kindertijd. Een ontwikkelingsstoornis heeft een stabiel verloop met progressieve verbeteringen. Dat wil zeggen dat er op volwassen leeftijd vaak een milder beeld is als tijdens de kindertijd. Etiologisch gezien heeft een ontwikkelingsstoornis een genetische component in wisselwerking met de ruimere omgevingscontext. Diagnostiek moet daarom ook op verschillende niveaus gebeuren.

Hedendaagse visie over het diagnosticeren van ontwikkelingsstoornissen

Het diagnosticeren van ontwikkelingsstoornissen is een dynamisch gegeven. Zo kunnen bepaalde kenmerken die gerelateerd zijn aan Autisme Spectrum Stoornis in bepaalde omgevingen meer tot uiting komen dan in andere. Zo kunnen afhankelijk van de context en de ontwikkelingsleeftijd bepaalde kenmerken meer of minder hinder geven tijdens het dagelijks functioneren. Een diagnostische testafname kan in een andere levensperiode leiden tot een verschillende diagnostische uitslag. Daarom is het belangrijk om te opteren voor een procesdiagnostiek.

Mogelijke symptomen en kenmerken van Autisme

Bij ASS spreken we over een aantal voorname kenmerken:

• Er zijn moeilijkheden op gebied van sociale interactie
• Communicatie verloopt anders
• Er is een gebrek aan verbeelding
• Er kan sprake zijn van stereotiep gedrag.

Dan zijn er een aantal mogelijke bijkomende kenmerken :

• Andere verhouding tegenover sensorische gewaarwording en prikkels
• Verstandelijke beperking
• Taalstoornis
• Vreemde houding en beweging
• Stemmingsfluctuaties
• Aandachtstoornissen
• Gedragsproblemen

Hedendaagse visie over het diagnosticeren van 
Hoe ziet een diagnostisch onderzoek naar ASS er uit?

• Uitgebreide anamnese: Deze bestaat uit een klachen- en krachteninventarisatie een ontwikkelings- en opvoedingsanamnese, een familale anamnese, het functioneren in kaart brengen op verschillende levensdomeinen, een medische en hulpverleningsgeschiedenis en een lichamelijk ondezoek bij een arts.

• DSM 5 classificatie: Hierbij wordt nagegaan of de kenmerken noodzakelijk volgens DSM V, aanwezig zijn.

• Diagnostisch interview: Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar autisme-kenmerken met een zogeheten ‘diagnostisch instrument’, bijvoorbeeld de ADOS, de ADI-R of DISCO.

• Klinische observatie: De kenmerken verbonden aan een bepaalde diagnose, in kaart brengen via een klinische observatie tijdens de sessie, thuis of in een schoolse context.

• Intelligentieonderzoek: Om het cognitief functioneren in kaart te brengen

• Specifieke vragenlijsten i.v.m ASS: Zoals o.a. de SRS, de SCQ en ASV.

• BRIEF vragenlijsten: De BRIEF is geschikt om inzicht te krijgen in executieve problematiek bij screening. Er bestaat een vragenlijst voor zelfrapportage, informantenrapportage en leerkrachtenrapportage

• Projectieve testen: De CAT (kinderen) of de TAT (volwassenen) kunnen aanvullend zijn om de belevingswereld in kaart te brengen.

• Sensorisch profiel: De zintuiglijke waarneming en ervaring in kaart brengen kan zinvol zijn bij een vermoeden van ASS.

IPO Antwerpen | Ons aanbod:

Wij zijn gespecialiseerd in

Omdat psychodiagnostiek een intensief proces is, specialiseren wij ons uitsluitend in intelligentieonderzoek, geheugenonderzoek, onderzoek naar executieve functies en diagnostische onderzoeken naar adhd, add en autisme.

Intelligentie in kaart brengen a.d.h.v. een IQ-test, onderzoek naar hoog-begaafdheid of voor terugbetaling logopedie.

Bij een onderzoek naar geheugen worden verschillende domeinen van het geheugen getest: het Logisch Geheugen, het Narratief geheugen, 
het Verbaal geheugen, het Visueel-ruimtelijk geheugen voor onbekende visuele stimuli, het Visuele Reproductie geheugen en het Visueel werkgeheugen voor nieuwe visuele stimuli.

Via een psychodiagnostisch onderzoek naar adhd of add kan je nagaan of er sprake is van een aandachtstekort of aandachtsstoornis.

Via een psychodiagnostisch onderzoek naar autisme of ASS kan je nagaan of de verschillende kenmerken van autisme aanwezig zijn.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen